Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Психологія

Lecturers

Credits: 5
Shape control: Залік
Semester: 2
Language: Українська

About discipline

Пререквізити:

Знання з предметів базової середньої освіти

Коротка анотація дисципліни:

Навчальна дисципліна «Психологія» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам.

Особливості сучасного етапу розвитку суспільства обумовлюють необхідність поліпшення психологічної підготовки сучасних спеціалістів. Психологія розглядає і вивчає об'єктивні, реально існуючі психічні явища і факти; виявляє особливості, закономірності побудови та розвитку психіки, функціонування її механізмів. Вона дозволяє студентам знайти відповіді на деякі важливі життєві питання, допомагає зрозуміти закони мислення, формування інтелекту, пізнати суть і сенс життя та його цінність. Вона сприяє більш ефективній взаємодії з навколишнім світом, вказує на особливості кожної людини та підказує засоби, що допомагають подоланню негативних її рис. Вивчення психології сприятиме підвищенню ефективності власної професійної діяльності, допоможе найповніше використовувати особистісний потенціал людини, налагоджувати стосунки між членами колективу.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

застосовувати термінологію психології в системі професійного навчання і практичної діяльності;

враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості;

сприймати наукову інтерпретацію структурних елементів психіки особистості;

усвідомлювати власну психічну сферу;

визначати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів особистості та враховувати їх в своїй діяльності .

Мета та основні задачі дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань про базові категорії та принципи, фундаментальні теорії психології, загальні закономірності психічної діяльності особистості та оволодіння основами загальної психологічної грамотності майбутнього спеціаліста.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики;

розуміння структурних елементів психіки для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста;

сформувати у студентів установку на самореалізацію та саморозвиток

Компетентністьщо забезпечує:

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здатність враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості в професійній та побутовій сферах.