Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Сучасні технологічні системи

Lecturers

 • Новіков Федір Васильович

  Доктор технічних наук, професор, професор

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 1
  Language: Українська

  About discipline

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з предметів середньої освіти.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Навчальна дисципліна «Сучасні технологічні системи» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного та технічного профілів, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діяльності.

  У наш час розвиток суспільства неможливий без створення та застосування нових прогресивних технологій і технологічних систем, направлених на підвищення якості й продуктивності виготовлення продукції та надання послуг, охорону здоров`я людей та навколишнього середовища, підвищення добробуту людей та ін. Тому для прийняття найефективніших рішень фахівці повинні знати сучасні технологічні системи, їх сутність, функції, властивості та еволюційні форми. Вміти здійснювати планування та організацію виробництва сучасної конкурентоспроможної продукції на основі поєднання економічних та технічних знань, визначати перспективні напрямки технічного переозброєння виробництва, оцінювати можливості сучасних технологічних систем та виконувати економічне оцінювання їх ефективності, орієнтуватися у виборі найбільш оптимальних технологічних рішень. Навчальна дисципліна включає два модулі: основи сучасних технологічних систем та сучасні технологічні системи в навколишньому світі. Знання, отримані студентами в результаті вивчення даної навчальної дисципліни, є основою подальшого ефективного вивчення спеціальних економічних та технічних дисциплін.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  оцінювати рівень сучасних технологічних систем в різних галузях діяльності людини та розробляти заходи їх удосконалення;

  визначати перспективні напрямки технічного переозброєння виробництва та модернізацію підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках.

  Мета та основні завдання дисципліни

  Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технологічні системи» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розуміння особливостей функціонування різноманітних сучасних технологічних систем та управління витратами на них.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  дати студентам системні знання з основ сучасних технологічних систем та практичні навички їх застосування у різних галузях виробництва продукції та надання послуг;

  здатність виділяти та втілювати в життя інноваційний напрям розвитку технологічних систем підприємств та організацій різних напрямів діяльності;

  приймати управлінські рішення щодо умов зниження собівартості продукції й підвищення її якості та продуктивності праці за рахунок технологічної діяльності.

  Компетентність, що забезпечує

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності прогнозувати, планувати і реалізувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій у різних галузях виробництва продукції та надання послуг.

  Трудомісткість

  5 кредитів, 150 годин, залік.