Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Інноваційні технології виробництва товарів та надання послуг

Lecturers

 • Логвінков Сергій Михайлович

  Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 1
  Language: Українська

  About discipline

  Інноваційні технології виробництва продукції та надання послуг

   

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Основи інформатики, математики.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Дисципліна «Інноваційні технології виробництва товарів та послуг» призначена для освоєння студентами знань щодо основних понять, термінів та технологій виробництва товарів та послуг. Конкурентоспроможність і стратегічні переваги підприємств і організацій неможливі без використання технологічних інновацій. В умовах ринкової економіки сучасним менеджерам для формування конкурентних переваг підприємств і організацій необхідні знання щодо видів технологічних нововведень, необхідних для появи нової продукції, як виробничого, так і споживчого призначення, чітке розуміння особливостей інноваційного процесу для досягнення більш високих техніко-економічних показників та прибутків.

   

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  розуміти технологічні основи створення продукції та надання послуг;

  визначати види та напрямки технологічних інновацій, загальні принципи та закономірності їх використання при виробництві продукції та наданні послуг;

  розробляти рекомендації як технологічний брокер для технічного удосконалення підприємницької діяльності, розробки бізнес-плану;

  оцінювати ефективність інноваційних технологій.

  Мета та основні завдання дисципліни

  Метою викладання дисципліни «Інноваційні технології виробництва товарів та послуг» є  формування компетентностей у майбутніх фахівців з системних знань щодо технологій створення товарів та послуг, розуміння особливостей функціювання підприємств, організацій, установ, необхідних для набуття навичок самостійної роботи щодо прийняття управлінських рішень або надавання консультаційних послуг для визначення напрямків інноваційного розвитку підприємств та організацій.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  дати студентам сучасне розуміння основних особливостей виробництва товарів та  послуг, особливостей інноваційної політики підприємств та організацій, критеріїв вибору видів інновацій та процесів, що визначають стратегічні переваги підприємств, впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємств та методики проведення інноваційної експертизи виробництва товарів та послуг;

  обґрунтовувати необхідність донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в діяльності менеджера та брокера з інновацій;

  застосувати навички практичної роботи менеджера та брокера в інноваційній сфері для оцінки напрямків підвищення ефективності виробництва.

  Компетентність, що забезпечує

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей аналізувати та використовувати у професійній діяльності проблемні питання, пов’язані з технологічними особливостями виробництва товарів та послуг; визначати напрямки інноваційної політики підприємств і організацій; розуміти критерії визначення стратегічних напрямків впровадження інноваційних технологій для виробництва продукції та послуг, зміни або розширення їх асортименту і забезпечення конкурентних переваг; здійснювати інноваційну експертизу технологій виробництва товарів та послуг.

  Трудомісткість

  5 кредитів, 150 годин, залік.