Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Екологічні технології в агробізнесі

Lecturers

 • Івашура Андрій Анатолійович

  кандидат сільско-господарських наук, доцент

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 1
  Language: Українська

  About discipline

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання з предметів базової середньої освіти.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Навчальна дисципліна «Екологічні технології в агробізнесі» ознайомлює студентів з основними хімічними законами та їх проявами у літосфері, гідросфері та атмосфері. Наводяться класифікаційні ознаки різних видів ґрунтів, основи мінералогії та процесів перетворення під впливом природних та техногенних факторів. Визначаються основні види культурних рослин та типи мінеральних добрив, що передумовлює особливості технологічних стадій обробки ґрунтів. Висвітлюється інтегральна роль рибо-, птахо- та м'ясо-молочного комплексу господарства в агрохімічних технологіях. Надаються концептуальні принципи природничих засад раціонального природокористування.

   

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  регулювати еколого-економічний стан сільськогосподарського виробництва та перспективи його розвитку;

  формувати сучасну екологічну складову рослинництва та тваринництва;

  оцінювати вплив різних факторів (рельєф, клімат, грунти, антропогенне навантаження) на еколого-економічні результати діяльності підприємства;

  визначати екологічність продукції;

  обґрунтовувати вибір найбільш привабливих технологій на основі еколого-економічних критеріїв.

  Мета та основні завдання дисципліни

  Метою викладання навчальної дисципліни "Екологічні технології в агробізнесі" є формування у майбутніх фахівців комплексу знань, умінь та практичних навичок відокремлювати і аналізувати найбільш суттєві стадії агротехнологій, які взаємоузгоджують ресурсні можливості природного середовища з ефективними методами їх використання.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  отримання певного рівня знань хімічних основ природокористування та агротехнологій;

  отримання знань в галузі ґрунтознавства, раціонального використання різних видів грунтів та забезпечення їх відновлювання;

   засвоєння принципів застосування основних сучасних систем землеробства та тваринництва;

  формування цілісного погляду на проблеми селекції тварин та рослин, геномодифікованих организмів.

  Компетентність, що забезпечує

  Після вивчення дисципліни студенти повинні:

  знати хімічні засади технологій агропромислового комплексу;

  розуміти і застосовувати основні принципи сучасних, екологічних агротехнологій;

  застосовувати ефективні засоби раціонального природокористування в аграрному комплексі.

  Трудомісткість

  5 кредитів, 150 годин, залік.