Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Соціальні проблеми суспільства

Credits: 5
Shape control: Залік
Semester: 2
Language: Українська

About discipline

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з історії, суспільствознавства, економіки

 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

Навчальна дисципліна «Соціальні проблеми суспільства» буде корисна студентам всіх освітніх програм.

 

Здатність аналізувати суспільні процеси та розуміти свою роль у їх здійсненні є важливою складовою компетентного фахівця та гармонічно розвиненої людини. Розуміння проблем суспільства, тенденцій його розвитку, причин та наслідків соціально-економічних явищ дозволяє людині використовувати свої можливості, свідомо управляти власною життєдіяльністю, долати зовнішні обставини для досягнення власного успіху у різних сферах суспільного життя.  

                                          

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

визначати сучасні соціальні проблеми, їх причини та наслідки;

сформувати навички аналізу суспільних явищ та прогнозування тенденцій їх розвитку

розвивати навички соціологічного мислення як інструменту розуміння соціальних проблем

навчитися враховувати сучасне соціальне середовище при прийнятті рішень у професійній або особистісній сфері;

опанувати методи та інструменти дослідження суспільних явищ.

 

Мета та основні задачі дисципліни:

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  здатності до соціологічного мислення, готовності брати на себе відповідальність як за власне життя так і за соціальні групи та за суспільство в цілому.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

опанування теоретичного підґрунтя аналізу суспільних явищ;

засвоєння основних методів та інструментів дослідження суспільних явищ;

формування здатності до проблемного пошуку та формулювання соціальних проблем;

формування здатності до встановлення причинно-наслідкових зв’язків між соціальними явищами;

дослідити глобальні соціальні проблеми та світові тенденції розвитку суспільства;

генерування ідей щодо вирішення соціальних проблем та обґрунтування своєї соціальної позиції.

 

Компетентністьщо забезпечує:

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до аналізу соціальних проблем суспільства, визначення їх причин та врахування впливу на власну професійну діяльність і життєдіяльність.

 

Трудомісткість:

5 кредитів, 150 годин, залік.