Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Екологія людини

Lecturers

Credits: 5
Shape control: Залік
Semester: 1
Language: Українська

About discipline

 

Екологія людини

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія людини» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діяльності.

 

У наш час екологія стає для всього людства не тільки наукою, але й засобом мислення, поводження, реальністю дій, до деякої міри навіть світоглядом. Без перебільшення можна сказати, що екологія стала однією зі сторін гуманізму, включаючи в себе духовність, розуміння єдності людини з природою, високу культуру, інтелект. На сучасному етапі необхідне обов'язкове врахування того факту, що раціональне використання природних ресурсів і покращення екологічного стану довкілля – дотримання екологічних інтересів, складають основу природоохоронної орієнтації будь-яких видів діяльності людини. Для прийняття найефективніших рішень спеціалісти з різних економічних дисциплін повинні знати й розуміти механізми взаємодії в системі «суспільство – довкілля – техносфера», мати уяву про способи забезпечення екологічної безпеки діяльності людини.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

обґрунтовувати необхідність екологізації як професійної діяльності, так і життєдіяльності людини, практичних засобів та механізмів цього процесу для досягнення збалансованого розвитку в Україні;

застосовувати екологічні знання для оптимізації еколого-економічних відносин і забезпечення екологічної безпеки у професійній сфері.

Мета та основні завдання дисципліни

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції, вирішення питань забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, розуміння механізму впливу людської діяльності на стан довкілля, аналізу основних джерел впливу на оточуюче природне середовище та першочергових вимог для його збереження і раціонального природокористування, закладання в майбутніх спеціалістів основ екологічної культури.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

оволодіння теоретичними основами виникнення, формування, розвитку соціально-екологічних систем (соціоекосистем), екологізації життєдіяльності людства;

засвоєння необхідності та вивчення напрямків гармонічного розвитку в глобальній соціоекосистемі «суспільство – природа».

Компетентність, що забезпечує

Вивчення дисципліни забезпечує прогнозування, планування і реалізацію заходів щодо забезпечення екологічно безпечних умов існування і життєдіяльності людства в цілісній системі «людина – довкілля – техносфера»

Трудомісткість

5 кредитів, 150 годин, залік.