Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Управління конфліктами

Lecturers

 • Єрмоленко Олексій Анатолійович

  Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук

 • Credits: 5
  Shape control: Залік
  Semester: 2
  Language: Українська

  About discipline

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання з предметів базової середньої освіти

   

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Управління конфліктами» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо для тих, хто прагне досягти успіхів у власній кар’єрі і ефективно керувати своїми підлеглими.

  Діяльність сучасних організацій свідчить про необхідність формування компетентностей, знань і навичок у сфері управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин в Україні ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає у конфлікт. Тому на етапі реформування національної вищої освіти набуває практичного значення питання впровадження дисципліни «Управління конфліктами» в систему підготовки фахівців всіх спеціальностей. Компетенності, що формуються, не тільки пізнавально-теоретичні, а суто практичні: допомогти людям зрозуміти, що робити у конфліктній ситуації. Уникнути конфліктів та їхніх наслідків неможливо, тому й постала потреба ознайомитись з їхньою суттю, динамікою, досвідом вирішення, прогнозування та запобігання.

  Знання, які може здобути особистість, вивчаючи дисципліну «Управління конфліктами», підвищать  її  професійну і  інтелектуальну компетентність, а  вміле  їх використання на практиці реально засвідчить професійну майстерність фахівця й особистості.

   

  У системі підготовки фахівців дисципліна «Управління конфліктами» розглядає аспекти визначення придатності людини до керівної діяльності; вивчає причини і наслідки конфлікту; розкриває зміст функцій конфлікту; значна увага приділяється взаєминам і спілкуванню людей при виконанні спільних завдань, вивченню методики прогнозування, діагностування та попередження конфліктів, генерації і пошуку нових ідей з управління конфліктами, створенню системи управління конфліктами в організації та визначенню ефективності управління конфліктами.

   

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  володіти категоріальним апаратом науки про конфлікт, аналізувати його причини і можливі наслідки;

  реалізовувати управління поведінкою особистості, з урахуванням психологічних ознак, з метою запобігання конфліктам;

  здійснювати аналіз конфлікту, будувати і аналізувати його модель;

  застосовувати методики прогнозування, діагностування та попередження конфліктів;

  визначати і ефективно використовувати стратегії поведінки у конфлікті для досягнення цілей.

   

  Мета та основні задачі дисципліни

  Мета навчальної дисципліни – надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ про природу конфліктів, методичних рекомендацій, практичних навичок у їх вирішенні, вироблення вмінь контролювати конфліктну ситуацію, ефективно управляти конфліктами в організаціях та прагматично їх використовувати для досягнення особистих цілей і цілей організації.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  виявлення природи конфліктів;

  визначення їх видів і динаміки розвитку;

  ознайомлення з  психологічними  аспектами міжособистісних

  ділових контактів;

  вивчення методики прогнозування, діагностування та попередження конфліктів;

  формування  системи управління конфліктними ситуаціями в організації.

  Компетентність, що забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності аналізувати конфлікт, прогнозувати його динаміку і ефективно використовувати стратегії поведінки у конфлікті для досягнення власних цілей або цілей організації.

   

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.