Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Екологія

Credits: 5
Shape control: Залік
Semester: 1
Language: Українська

About discipline

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

Базові знання з предметів середньої освіти.

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

Навчальна дисципліна «Екологія» буде корисна майбутнім спеціалістам економічного профілю, що будуть задіяні у виробничій, фінансовій або адміністративній сферах діяльності.

 

У наш час екологія стає для всього людства не тільки наукою, але й способом мислення, поведінки та, навіть, світоглядом. На сучасному етапі необхідно обов'язково врахувати, що раціональне використання природних ресурсів і покращення екологічного стану довкілля, а в цілому – дотримання екологічних інтересів, складають основу природоохоронної орієнтації будь-яких видів діяльності людини. Особливе значення набуває активізація застосування економічних методів запобігання та ліквідації забруднення і шкоди природному середовищу. Для прийняття найефективніших рішень спеціалісти різних економічних галузей повинні знати й розуміти механізми взаємодії в системі «суспільство – довкілля – техносфера», мати уяву про правові та технологічні складові екологічних проблем.

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

планувати й розробляти економічно обґрунтовані заходи для поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціоналізації природокористування;

визначати оптимальні шляхи управління якістю навколишнього середовища та оцінювати ефективність використання природних ресурсів.

Мета та основні завдання дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологія» є формування у студентів компетентностей щодо питань сучасної екології, розуміння механізму впливу людської діяльності на стан довкілля, аналізу основних джерел впливу на оточуюче природне середовище та першочергових вимог для його збереження, закладання в майбутніх спеціалістів основ екологічної культури.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

дати студентам сучасне розуміння системних екологічних знань як необхідного механізму гармонізації відносин у системі «суспільство – довкілля – техносфера»;

обґрунтовувати необхідність екологізації як професійної діяльності, так і життєдіяльності людини, практичних засобів та механізмів цього процесу для досягнення збалансованого розвитку в Україні;

застосовувати екологічні знання для оптимізації еколого-економічних відносин у професійній сфері.

Компетентність, що забезпечує

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності прогнозувати, планувати і реалізувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та будь-якої фінансової організації в сфері охорони довкілля та раціонального природокористування.

Трудомісткість

5 кредитів, 150 годин, залік.